Standard obsługi Wine Advisors

Gwarantujemy wszystkim Klientom Wine Advisors

Pakiet dokumentów

Zestaw do­ku­mentów potwierdzających własność skrzynek wina: fak­tu­ra za­ku­pu, cer­ty­fi­kat własności, in­dy­wi­du­al­ne konto w sys­te­mie ma­ga­zy­no­wym.

Pełną informację

Szczegółowe in­for­ma­cje na temat po­sia­da­ne­go wina: ma­ga­zyn, nu­me­ry se­ryj­ne skrzyn­ki, fo­to­gra­fia bu­te­lek.

Dostęp on-line

Pełny dostęp on-li­ne do bieżącej wy­ce­ny swo­je­go port­fe­la.

Obiektywną wycenę

Obiek­tywną wycenę opartą o dane giełdy Liv-ex.

Opiekę Zarządzającego

Każdy klient WA ma bezpośredni dostęp do Zarządzającego.

Szybki kontakt

Od­po­wie­dzi na wszelkie py­ta­nia w mak­si­mum 24 go­dzi­ny.

Nadzór nad inwestycją

Re­gu­lar­ny nadzór i analizę portfeli inwestycyjnych przez Zarządzającego.

Rekomendacje

Bezpłatne re­ko­men­da­cje do­tyczące re­struk­tu­ry­za­cji port­fe­la.

Modyfikację portfela

Bezpłatne zmiany w składzie portfela inwestycyjnego.

Raporty z rynku wina

Ra­por­t miesięczny o sy­tu­acji na rynku wina.

Uczciwe przewalutowania

Uczciwe przeliczenia walutowe według średniego kursu NBP lub kursu korzystnie negocjowanego w Raiffeisen Bank.

Zamknięcie inwestycji

Możliwość odzyskania zainwestowanych środków bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, w ciągu kilku tygodni od daty złożenia dyspozycji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!