Czym jest Portfel Otwarty?

Proponujemy Państwu inwestycję Portfel Otwarty opartą o najwyższej jakości wina z re­gio­nu Bor­de­aux. Inwestycja po­le­ga na za­ku­pie kon­kret­nych skrzy­nek wina, które stanowią wyłączną własność Klien­ta. Wyróżnia ją bezpieczna, dostosowana do Klienta strategia inwestycyjna i dowolny czas trwania.

Większość pro­po­no­wa­ne­go port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go stanowią najlepsze wina bordoskie - Premiere Cru. Część port­fe­la może zostać za­in­we­sto­wa­na w wina En Pri­meur.

Nasza propozycja pozwala w spokoju cieszyć się zaletami rynku win inwestycyjnych: atrakcyjną stopą zwrotu (średnie wieloletnie około 10% - 12%) oraz niskim ryzykiem inwestycji.

Najważniejsze cechy in­we­sty­cji

Odpowiedzialna strategia

Nasza strategia inwestycyjna opiera się na wieloletnim doświadczeniu Zarządzającego.
Skład portela dobieramy w sposób zapewniający równowagę między bezpieczeństwem inwestycji oraz stabilnymi wzrostami.

Realna własność skrzynek wina

Każdy klient otrzymuje od nas zestaw do­ku­mentów potwierdzających własność wina: fak­tu­rę za­ku­pu, certyfikat własności, zdjęcie wina wraz z numerem seryjnym skrzynki oraz in­dy­wi­du­al­ne konto w sys­te­mie ma­ga­zy­no­wym. Tym samym masz pewność, że inwestujesz w realne, fizycznie istniejące skrzynki wyśmienitego wina.

Wycena inwestycji on-line

Do wyceny portfeli inwestycyjnych wy­ko­rzy­stu­jemy co­dzien­nie ak­tu­ali­zo­wa­ne dane z giełdy wina Liv-ex. Zapewniamy zawsze aktualną i niezależną wycenę wartości port­fe­la, dostępną 24 godziny na dobę dla każdego klienta Wine Advisors.

Najniższe opłaty na rynku

Oferujemy przejrzysty wykaz kosztów inwestycji: brak ukrytych kosztów oraz brak opłat związa­nych ze sprze­dażą win. Dzięki temu możemy pochwalić się najniższymi rzeczywistymi kosztami inwestycji.

Dodatkowe atuty

Do­wol­ny czas trwa­nia in­we­stycji oraz możliwość swo­bod­ne­go wno­sze­nia dopłat

Doświadczony Zarządzający Piotr Kamecki - Prezes Stowarzyszenia Sommelierów Polskich

Pełne zwol­nie­nie z po­dat­ku do­cho­do­we­go - dla in­we­sty­cji dłuższej niż 6 miesięcy

Bez­piecz­ne prze­cho­wy­wa­nie wina w opty­mal­nych warunkach

Za­ku­py re­ali­zo­wa­ne bezpośred­nio w Bor­de­aux lub na giełdzie Liv-ex

Współpraca z renomowanym Raiffeisen Bank w dystrybucji Portfeli Otwartych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!