Cechy rynku wina

Ograniczona podaż

Rynek win in­we­sty­cyj­nych two­rzo­ny jest w za­sa­dzie wyłącznie przez wina z re­gio­nu Bor­de­aux. Ze względu na ściśle limitowaną produkcję, orgraniczona jest również podaż – każdego roku na rynek wcho­dzi mniej niż 90 000 skrzy­nek win First Growths. Nierówno­wa­ga podaży i po­py­tu jest więc trwałą cechą rynku win in­we­sty­cyj­nych.

Brak spe­ku­la­cji

Unikatową cechą rynku win jest również brak możliwości krótko­ter­mi­no­wych spe­ku­la­cji: kosz­ty trans­ak­cyj­ne są zbyt wy­so­kie, a płynność aktywów (z punk­tu wi­dze­nia spe­ku­lan­ta) – zbyt niska. Z kolei brak in­stru­mentów po­chod­nych sta­no­wi prze­szkodę dla in­we­storów typu fun­du­sze hedge.

Niska korelacja z wynikami na giełdzie

Rynek wina wykazuje niską ko­re­lację z in­ny­mi ka­te­go­ria­mi aktywów, w szczególności z ryn­kiem akcji. Tym samym in­we­sty­cja w wina jest zna­ko­mitą metodą dy­wer­sy­fi­ka­cji ry­zy­ka.

Wine Ad­vi­sors prze­ba­dało miesięczne stopy zwro­tu od grudnia 2003 do października 2011 na ryn­kach akcji ame­ry­kańskich, eu­ro­pej­skich i pol­skich oraz rynkach ropy i złota.

Wnio­sek wi­docz­ny wprost z powyższych da­nych jest następujący: in­we­sty­cje w wina za­pew­niają jed­no­znacz­nie naj­lepszą re­lację ren­tow­ności in­we­sty­cji i jej ry­zy­ka. Porówny­wal­ne co do osiąga­ne­go wy­ni­ku rynki złota i ropy obar­czo­ne są wie­lo­krot­nie wyższym ry­zy­kiem in­we­sto­wa­nia.

Wino in­we­sty­cyj­ne jest więc bez­piecz­ną przy­sta­nią dla in­we­storów chcących oprzeć swoje zyski na stra­te­gicz­nej nierówno­wa­dze stale rosnącego po­py­tu i ogra­ni­czo­nej podaży. Ze względu na to, jakościowe wina za­kwa­li­fi­ko­wa­no do ofi­cjal­ne­go ko­szy­ka in­we­sty­cji eme­ry­tal­nych we Fran­cji i Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Wróć do → wyniki inwestowania
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!