Wina inwestycyjne

Wina in­we­sty­cyj­ne to je­dy­nie kilka pro­mi­li ogólnej pro­duk­cji wina. Jed­nak w ujęciu wartościo­wym to już kil­ka­naście pro­cent tego rynku.

Nie każde wino jest winem inwestycyjnym. Aby produkt mógł być za­li­czo­ny do tej kategorii musi posiadać:

  • Stałą, wysoką jakość potwierdzoną opiniami krytków wi­niar­skich ta­kich jak Ro­bert Par­ker, James Suc­kling czy Jan­cis Ro­bin­son.
  • Trwałość li­czo­ną w dzie­sięcio­le­ciach. Ty­po­we wino in­we­sty­cyj­ne powoli dojrzewa do opty­mal­ne­go smaku i najwyższej jakości.
  • Skalę pro­duk­cji nie mniej­szą niż kilka tysięcy skrzy­nek.

Po­da­ne wyżej kry­te­ria spełniają jedynie producenci win z re­gio­nu Bor­de­aux oraz niewielka ilość winnic z Bur­gun­dii i Szam­pa­nii.

Premiere Cru

Szczególne zna­cze­nie na rynku win inwestycyjnych mają wina ozna­cza­ne jako Pre­mie­re Cru (First Growths) według kla­sy­fi­ka­cji na­po­leońskiej z 1855 roku. Kla­sy­fi­ka­cja ta gru­pu­je najważniej­szych pro­du­centów z Bor­de­aux w pięć ka­te­go­rii. W pierw­szej, ozna­cza­nej właśnie jako Pre­mie­re Cru znajdują się winnice:

  • Cha­te­au La­fi­te Ro­th­schild
  • Cha­te­au La­to­ur
  • Cha­te­au Mar­gaux
  • Cha­te­au Mo­uton Rothschild
  • Cha­te­au Haut Brion

Po­wierzch­nia win­nic objętych kla­sy­fi­kacją jest dokładnie określona. Li­mi­to­wa­na jest także możliwa wy­daj­ność z hek­ta­ra. Tym samym co­rocz­na mak­sy­mal­na pro­duk­cja po­szczególnych pro­du­centów jest znana i niemożliwa do pod­nie­sie­nia.

Po­mi­mo tak niewielkiego wolumenu, wartość rocz­nej pro­duk­cji win­nic Premiere Cru jest znacz­na: w 2010 roku przekroczyła pół miliarda funtów brytyjskich.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!