Najczęściej zadawane pytania

Na czym po­le­ga inwestycja w wino z Wine Advisors?

In­we­sty­cja po­le­ga na za­ku­pie kon­kret­nych skrzy­nek z wi­na­mi. Nie jest in­we­sty­cją w cer­ty­fi­ka­ty uczest­nic­twa lub jed­nost­ki udziałowe. Wino jest wyłączną własnością Klien­ta, który może w do­wol­ny sposób nim ­dys­po­no­wać.

Czy skład portfela może się zmienić w trakcie trwania inwestycji?

Nasz produkt inwestycyjny - Port­fel Otwar­ty - oferowany jest na zasadzie ciągłej. Na życzenie Inwestora skład portfela może się zmienić. Zarządzający w okre­sie trwania inwestycji stara się iden­ty­fi­ko­wać oka­zje in­we­sty­cyj­ne i dzięki uważnej se­lek­cji osiągać wy­so­kie stopy zwro­tu.

W jakie wina do­ko­ny­wa­na jest in­we­sty­cja?

Pro­po­nu­je­my na­by­wa­nie wyłącznie naj­lep­szych win re­gio­nu Bor­de­aux. W ob­sza­rze za­in­te­re­so­wa­nia Wine Ad­vi­sors po­zo­sta­je tylko kil­ka­naście naj­lep­szych win­nic. Szczególnie kon­cen­tru­je­my naszą uwagę na pro­duk­tach pięciu naj­lep­szych pro­du­centów tzw. Premier Cru.

Proponujemy Klientom zakup win zabutelkowanych (starszych roczników) oraz win En Primeur (dojrzewających jeszcze w beczkach)

Co to jest in­we­sty­cja w wina En Pri­meu­r?

Wino En Pri­meur to wino, które leżakuje jeszcze w beczkach, a zabutelkowane zostanie w ciągu 18 do 24 miesięcy.

Po wi­no­bra­niu i kilku miesiącach pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go następuje mo­ment pierwszej de­gu­sta­cji wina przez kry­tyków. Już wtedy można z wy­so­kim praw­do­po­do­bieństwem określić późniejszą jego jakość. Po upływie ko­lej­nych kilku ty­go­dni roz­po­czy­na się kam­pa­nia En Pri­meur – sprze­daż przez win­ni­ce pro­duk­tu, który przez najbliższe dwa lata będzie doj­rze­wać w piw­ni­cach pro­du­cen­ta.

Ku­po­wa­nie wina En Pri­meur może przy­nieść znacz­ne zyski, jed­nak obar­czo­ne jest większym ry­zy­kiem niż in­we­sto­wa­nie w rocz­ni­ki star­sze, których jakość jest już znana. Wine Ad­vi­sors re­ko­men­du­je ogra­ni­cze­nie in­we­sty­cji En Pri­meur do około 15% – 25% wartości port­fe­la.

Gdzie przechowywane jest wino z portfeli inwestycyjnych?

Wina klientów Wine Advisors przechowywane są w jednym z najsłynniejszych magazynów win w Wielkiej Brytanii. Zapewnia to najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i optymalne warunki przychowywania - w szczególności komputerowo sterowaną, aktywną stabilizację temperatury i wilgotności. Wszystkie wina są w pełni ubezpieczone do bieżącej wartości rynkowej.

Sposób przechowywania wina ma fundamentalny wpływ na utrzymanie jego jakości. Skrzynki nawet najlepszych roczników, które nie mają w pełni udokumentowanej historii tracą natychmiast blisko jedną trzecią wartości lub stają się w ogóle niesprzedawalne.

Jaki jest rekomendowany czas trwa­nia in­we­sty­cji w wino?

Su­ge­ru­je­my pla­no­wa­nie in­we­sty­cji w wino na okres nie krótszy niż 3 lata. Można wtedy ze spo­ko­jem myśleć o inwestycji, a nie o spekulacji. Im dłuższy okres in­we­sty­cji w wino, tym lep­sza zyskowność i mniej­sze ry­zy­ko związane z in­we­stycją.

Pro­dukt nie ma jed­nak wbu­do­wa­nych żad­nych ba­rier – Klient może zakończyć swoją in­we­stycję w do­wol­nym mo­men­cie, bez ja­kich­kol­wiek do­dat­ko­wych opłat.

Czy in­we­sty­cja w Port­fel Otwar­ty jest opo­dat­ko­wa­na?

Nie. Z punk­tu wi­dze­nia prawa po­dat­ko­we­go Port­fel Otwar­ty to zakup i po­sia­da­nie „rze­czy” przez osobę fi­zyczną. Przychód ze sprze­daży „rze­czy”, po­sia­da­nej przez czas dłuższy niż 6 miesięcy nie jest kwa­li­fi­ko­wa­ny jako dochód do opo­dat­ko­wa­nia. Mówi o tym art. 10 ust. 1 pkt 8 Usta­wy o Po­dat­ku Do­cho­do­wym od Osób Fi­zycz­nych. Tym samym po­ten­cjal­ne zyski z Port­fe­la Otwar­te­go są w całości zwol­nio­ne z po­dat­ku do­cho­do­we­go, a w szczególności z tak zwa­ne­go „po­dat­ku Belki”.

Ile kosz­tu­je ty­po­wa skrzyn­ka wina in­we­sty­cyj­ne­go?

Dla port­fe­li mniej­szych ty­po­wa wartość skrzyn­ki to od 800 do 2 000 funtów (GBP). W przy­pad­ku port­fe­li o dużej wartości (ponad 100 000 zł) pro­po­nu­je­my na­by­wa­nie skrzy­nek o wartości kliku, a nawet kil­ku­na­stu tysięcy funtów. Naj­droższa skrzyn­ka wina w port­fe­lu Wine Ad­vi­sors ma wartość około 18 000 funtów.

Nie rekomendujemy zakupu win w ce­nach od 300 do 600 funtów za skrzynkę. Ta ka­te­go­ria pro­du­centów nie po­sia­da wy­star­czającej re­no­my, aby popyt na ich pro­duk­ty można było uznać za trwałe zja­wi­sko.

Skąd będę wie­dzieć, jaka jest bieżąca wartość mojej in­we­sty­cji?

Wine Ad­vi­sors jako je­dy­na firma w Pol­sce udostępnia swoim Klien­tom bezpłatną możliwość sprawdzenia wartości swo­je­go port­fe­la on-li­ne. Do wyceny portfeli Wine Ad­vi­sors wy­ko­rzy­stu­je co­dzien­nie ak­tu­ali­zo­wa­ne dane z londyńskiej giełdy wina Liv-ex. Tym samym za­pew­nia­my mak­sy­mal­nie ak­tu­alną i obiek­tywną wycenę wartości port­fe­la.

W jaki sposób do­ko­ny­wa­na jest wy­ce­na mo­je­go port­fe­la?

Wine Ad­vi­sors ko­rzy­sta z po­wszech­nie przyjętych zasad wy­ce­ny port­fe­la win. Opie­ra­my się przede wszyst­kim na wartości ostat­niej trans­ak­cji za­war­tej na giełdzie Liv-ex. Uwzględnia­my także po­ziom bieżących ofert sprze­daży w ofer­cie klu­czo­wych bro­kerów wina w Eu­ro­pie. Dane powyższe przekazywane są co­dzien­nie do naszego systemu informatycznego. Daje nam to gwa­rancję, że pu­bli­ko­wa­na wy­ce­na jest najbardziej zbliżona do realnej kwoty sprze­daży wina.

Jakie gwa­ran­cje są związane z in­we­stycją w Port­fel Otwar­ty?

Podstawą formalną inwestycji jest umowa zawarta pomiędzy Wine Advisors i Klientem oraz posiadana przez Klienta faktura zakupu wina.

Wine Advisors jest także jedyną firmą oferującą inwestycje w wino obecną w bankowej sieci sprzedaży: od stycznia 2012 produkt Portfel Otwarty oferują swoim najlepszym Klientom doradcy Raiffeisen Bank, a od wiosny 2014 – także Alior Bank.

Zakupione wino jest w 100% własnością inwestora, nie stanowi w żadnym stopniu fragmentu majątku Wine Advisors Portfele Otwarte Sp z o.o. lub Wine Advisors Ltd. Tym samym ewentualne bankructwo lub likwidacja którejkolwiek z tych firm nie stanowi zagrożenia dla inwestycji Klienta.

Inwestycja w Portfel Otwarty nie jest gwarantowana w tym sensie, że nie jest zdefiniowany jakikolwiek poziom stopy zwrotu. Można jedynie opierać się na stopach uzyskiwanych historycznie.

Kto do­ko­nu­je se­lek­cji win do Port­fe­li Otwar­ty­ch?

Se­lek­cji win do Port­fe­li Otwar­tych do­ko­nu­je Piotr Ka­mec­ki, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Som­me­lierów Pol­skich i jednocześnie - od 2008 roku - zarządzający Wine Advisors.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?
Skontaktuj się z nami!