Zasady inwestycji

Minimalna kwota inwestycji

Aby roz­począć in­we­sty­cje w wino wystarczy 1 000 GB funtów (około 5 000 złotych). Re­ko­men­du­je­my jed­nak budowę port­fe­la o większej wartości – można wtedy do­ko­nać za­ku­pu kilku skrzy­nek wy­so­kiej jakości wina i tym samym obniżyć ry­zy­ko inwestycyjne. Rekomendowana wiel­kość wpłaty wy­no­si 10 000 GBP.

Koszty inwestycji

In­we­stor po­no­si trzy ro­dza­je kosztów.

Opłata wstępna

Wysokość opłaty wstępnej jest tożsama z opłatą od ewentualnych dopłat do portfela i wynosi:

  • 7% dla wpłat poniżej 200 000 zł
  • 5% dla wpłat ponad 200 000 zł

Dla wpłat ponad 500 000 zł stawki negocjowane są indywidualnie.

Opłata za zarządza­nie

Opłata za zarządza­nie wy­no­si 2,46% w skali roku, na­li­cza­na jest za­wsze od początko­wej wartości za­in­we­sto­wa­nych środków i fak­tu­ro­wa­na na ko­niec każdego okre­su.

Kosz­ty ma­ga­zy­no­wa­nia i ubezpieczenia

Kosz­ty ma­ga­zy­no­wa­nia wy­noszą 4,8 GBP za każdą skrzynkę wina.
Kosz­ty ubez­pie­cze­nia wy­noszą 0,12% kosz­tu za­ku­pu wina.
Opłaty naliczane są co 6 miesięcy.
Koszty te nie dotyczą win En Pri­meur.

Wszyst­kie po­da­ne wyżej kosz­ty za­wie­rają już na­li­czo­ny po­da­tek VAT. Wine Advisors nie pobiera opłat związa­nych ze sprze­dażą win.

Czytaj dalej → standard obsługi
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!